Chúng ta không dễ dàng để tìm ra một câu chuyện hay về chuyển đổi doanh nghiệp. Trong những năm qua, IBM đã nỗ lực đánh bật xu hướng đó, tuy nhiên họ vẫn chưa thực hiện được.
IBM chuyển đổi từ các đơn vị kinh doanh độc lập, kín kẽ…

Nhận thấy nhu cầu học tập và ứng dụng về lĩnh vực Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế), WeTransform sẽ tổ chức webinar về lĩnh vực này hàng tháng.
Thời gian: 10:00 AM — 11:30 AM, ngày 14–08–2021 (chương trình webinar #1 và #2 đã diễn ra vào ngày 12–06–2021 và 17–07–2021)
Hình thức: training qua Google Meet
Trainer: Huỳnh Hữu Tài, founder của WeTransform, người biên dịch cuốn sách THỰC HÀNH TƯ DUY THIẾT KẾ (THE DESIGN THINKING PLAYBOOK)

Đăng ký tham gia webinar theo form bên dưới.

Huỳnh Hữu Tài

Founder at WeTransform.vn | Design Thinking Webinar: https://wetransform.vn/webinar/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store